Doelstelling


Doelstelling basisschool de Rode Schouw

Drie belangrijke doelen

Naast kennisverwerving, is er op basisschool de Rode Schouw ook veel aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling en zelfstandigheidsbevordering.

Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen en veilig weten en waar kinderen zich kunnen ontwikkelen naar gelang hun mogelijkheden. Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, in wensen en interesses en in achtergrond. Wij vinden het leren omgaan met, en respect hebben voor deze verschillen heel belangrijk; ieders eigenheid wordt op deze wijze gestimuleerd. Naast de ontwikkeling van het kind als individu maakt ieder kind ook deel uit van een groep en zal het dus moeten leren samen te werken en rekening te houden met anderen. Ook hier wordt door de hele school heen ruim aandacht aan besteed.

Naast deze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling doen de kinderen natuurlijk die kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en opleiding en hun plaats als mens in de maatschappij. Ook voor leerkrachten geldt deze doelstelling en we besteden daarom veel aandacht aan samenwerkend leren en collegiale consultatie.

Hoe geven wij vorm aan deze doelstelling?

Vanaf groep 1

Als uw kind bij ons in groep 1 begint, komt hij of zij terecht in een gemengde groep (jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar). Voor uw kind is het fijn dat de groep dit al voor een groot gedeelte gewend is en voor de kinderen van groep 2 is het leerzaam om zich bij bepaalde activiteiten te ontfermen over een jonger kind. Al gauw leren kinderen zo elkaar te respecteren en gebruik te maken van hun eigen en elkaars kwaliteiten.

Ontwikkeling zelfstandigheid

In ons basisonderwijs ligt het leeraccent op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Kinderen leren vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze zelf nieuwe uitdagingen aan durven gaan en nieuwe kennis kunnen opdoen.

Ontwikkeling sociale vaardigheden

Daarnaast vinden wij de ontwikkeling van sociale vaardigheden minstens zo belangrijk. Sociale vaardigheden ontwikkelen de kinderen in de omgang met elkaar en in de omgang met de leerkrachten. Jezelf durven zijn, maar zeker ook rekening houden met de ander is het streven.

Hiervoor hebben we kringgesprekken, kinderen leren in groepjes te werken en samen iets tot stand te brengen, we maken gebruik van onze SOEMO- kaarten, Taakspel en de Doos vol Gevoelens. Minder sociaal gedrag wordt gecorrigeerd en besproken. Wanneer het minder sociale gedrag aanleiding kan geven tot pesten, wordt dit met de betrokken kinderen en ouders besproken en wordt naar een oplossing toegewerkt. Pestgedrag wordt in ieder geval absoluut niet getolereerd.

We streven naar een goede sfeer op school waar met respect met elkaar wordt omgegaan.

Ontwikkeling creatieve en culturele vaardigheden

Expressie en creativiteit versterken de ontwikkeling van de persoonlijkheid: Naast de “gewone” aandacht voor deze onderdelen in de klas heeft iedere groep jaarlijks een feest(toneel)avond waarbij de kinderen zelf de uitvoering verzorgen op een echt podium van een toneelzaal. Ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden vormen het publiek en zijn keer op keer razend enthousiast. Andere activiteiten die wij voor en met de kinderen organiseren, zijn: excursies, projecten, sportdag, schoolreis, sinterklaas, kerst, carnaval/vastenavend, Pasen, bibliotheekbezoek, een voetbal- en lijnbaltoernooi, avondvierdaagse, eindfeest, deelname aan Jeugdmonumentendag en als de winter een beetje meewerkt, gaan we schaatsen.

Ontwikkeling basisvaardigheden

Uiteraard wordt er naast al deze bijzondere activiteiten ook “gewoon” geleerd. We zijn een school waar de kinderen de basisvaardigheden en –kennis opdoen die ze in hun verdere leven nodig hebben. Met gebruikmaking van moderne leermethoden wordt inhoud gegeven aan rekenen, taal, lezen, schrijven, aardrijkskunde, Engels en alle andere vakken. Juist bij deze vakgebieden komen verschillen in aanleg en tempo bij kinderen naar voren.

Regelmatig toetsen we de aangeboden leerstof met landelijk genormeerde toetsen. Vrijwel altijd blijkt dat we als school royaal boven het landelijk gemiddelde scoren. In de loop der jaren hebben we hierbij steeds beter leren inspelen op de verschillende behoeften van ieder kind en bieden we onderwijs dat passend is voor ieder kind!