Leerlingenzorg


In januari 2012 heeft de Onderwijsinspectie zich zeer lovend uitgelaten over de wijze waarop wij ons zorgsysteem hebben ingericht! Allereerst houdt iedere leerkracht in zijn of haar groep op overzichtelijke wijze de vorderingen, resultaten van toetsen en observaties en bijzonderheden van de kinderen bij. Daarnaast kennen wij, vanaf groep 1, een leerlingvolgsysteem. Hierin wordt de ontwikkeling van ieder kind door de jaren van de basisschool heen gevolgd. Zowel de kennis en vaardigheden als de sociaal-emotionele ontwikkeling (in het EGGO registratiesysteem) worden hier in bijgehouden. Dit gebeurt aan de hand van observaties en regelmatig af te nemen landelijk genormeerde (CITO) toetsen die een beeld geven van de ontwikkeling van uw kind op de belangrijkste vakgebieden. Daarnaast geven deze toetsen ons inzicht hoe onze school “presteert” t.o.v. het landelijk gemiddelde. Normaal gesproken zal uw kind zich ontwikkelen zoals u en wij dat hopen en verwachten. Wanneer dat niet het geval is en een leerkracht merkt dat uw kind ergens moeite mee heeft of dat de leerstof te gemakkelijk lijkt, zal hij/zij hierover contact met u opnemen.

Maar ook het omgekeerde geldt: wanneer u thuis signalen ziet dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of aangeeft ergens moeite mee te hebben, vertrouwen we erop dat u met ons contact opneemt. Gezamenlijk kunnen we naar oplossingen/verbeteringen zoeken. Als het probleem ernstiger is, is het goed om te weten dat wij veel kennis en mogelijkheden in huis hebben (via ons zorgteam) om aanvullend onderzoek te doen (observaties, testen etc). Hieruit kan b.v. blijken dat een specifiek begeleidingsplan en individuele of groepshulp gewenst is. In onderling overleg wordt bepaald of deze begeleiding het beste kan worden gegeven door de leerkrachten dan wel door het zorgteam of externe deskundigen. Vaak kunnen kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ook gewoon op onze school blijven. Extra hulp is dan wel nodig en meestal krijgen we hiervoor vanuit overheid of samenwerkingsverband ook extra uren en geld toegewezen. Deze komen uiteraard ten goede aan de kinderen waarvoor de uren en het geld worden verstrekt. Waar mogelijk laten we ook andere kinderen profiteren van deze extra faciliteiten. Zie ook de informatie in de schoolgids over Passend Onderwijs.

Daarnaast is in het hele land een ontwikkeling gaande om instellingen die gericht zijn op jeugd, beter te laten samenwerken om op die manier problemen of zorgen eerder te kunnen signaleren en de juiste instantie hulp te laten verlenen. In Bergen op Zoom bestaat sinds 2 jaar een systeem voor Zorg en Jeugd. Instellingen zoals, GGD, jeugdarts, maatschappelijk werk, jeugdzorg, basisscholen en politie zijn enkele van de deelnemende Instellingen.